Woodmask Cleaner

Woodmask Cleaner

Detergent voor diepe reiniging van hout buiten.

Watergedragen en geurarm.

Productomschrijving

Woodmask Cleaner is een onmisbaar voorbehandelingsproduct alvorens Woodmask Sealer aan te brengen. Het verwijdert schimmels, algen en herstelt het natuurlijk aspect van verweerd buitenhout.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Overschilderbaar na 24 à 48 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

2 - 10 m² / l.

Verwerking
  • De bus goed opschudden voor gebruik.

  • Woodmask Cleaner aanbrengen met een kwast of rol op een voorbereide ondergrond en laat 10 tot 20 minuten inwerken.

  • Schrob het hout nat-in-nat met een half harde nylonborstel tot het oppervlak volledig proper en schoon is.

  • Indien nodig de bewerking herhalen tot alle vervuiling verdwenen is.

  • Onmiddellijk ruim spoelen met water, bij voorkeur met een tuinslang.

Toepassingen

Verwijdert schimmels, algen en herstelt het natuurlijk aspect van verweerd hout buiten.

Voorbereiding

  • Het hout en directe omgeving van het te behandelen vlak goed doordrenken met water, bij voorkeur met behulp van een waterslang.

  • Het wordt aangeraden om een testvlak te zetten op een onopvallende plaats en het resultaat te beoordelen alvorens het gehele vlak te behandelen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat dodecylbenzeensulfonzuur
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Bevat minder dan 5% anionogene oppervlakte actieve stoffen.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP