Algemene verkoopsvoorwaarden

Download de algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

 

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1.

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website https://www.colora.nl/shop, hierna ‘Website’ genoemd, beheerd hetzij door BOSS paints NV, gevestigd te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidsstraat 81, met KBO nummer 0425.180.692, tel. +32 56 73 82 00, e-mail: info@colora.be, met inbegrip van al haar handelsvestigingen hetzij door een zelfstandig uitgebaat Colora verkooppunt, beide hierna de ‘Verkoper’ genoemd. De contractspartij wordt bepaald door het gekozen verkooppunt bij afronding van de bestelling. De mogelijke juridische entiteiten worden nader omschreven in art. 10.1”

 

1.2.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.


Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.

 

1.3.

Hoewel deze Algemene Voorwaarden en de Website, net als zijn inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend opgemaakt voor in Nederland woonachtige Kopers. Een koop kan pas gesloten worden op voorwaarde dat het leveringsadres in Nederland gelegen is.

 

1.4.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

1.5.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. In de orderbevestiging wordt aan de Koper een gedetailleerd overzicht bezorgd van de bestelde goederen en worden de geldende algemene voorwaarden bijgevoegd. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs. 

 

1.6.

Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

1.7.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

 

1.8.

De Verkoper biedt via de website www.colora.nl verf en verftoebehoren aan.

 

1.9.

Wij hechten groot belang aan het de kwaliteit van onze producten en diensten, daarom volgen wij de gedragscode van Becommerce. Meer informatie over het Becommerce kwaliteitslabel kunt u hier vinden.

 

 

2. Prijzen

 

2.1.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW en eventuele taksen, maar exclusief verzendkosten.

De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

2.2.

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.

 

2.3.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

 

3. Betaling, wanbetaling en protest

 

3.1.

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Kredietkaart (VISA, MasterCard), Maestro, PayPal, Bancontact en iDeal.


De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website.


Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door ICEPAY. De e-commerceoplossing van de Payment Service Provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Immers, de transactiegegevens worden versleuteld met SSL technologie (Secure Socket Layer). Om via deze SSL technologie te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Voor betalingen via kredietkaarten brengt de Verkoper geen extra kosten in rekening.

 

3.2.

In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om te opteren voor de uitvoering in natura.

 

3.3.

Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via voormelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook.

 

3.4.

Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk en per aangetekende brief aan de Verkoper in het gekozen verkooppunt dewelke onder art. 1 nader werden gespecifieerd te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard.

 

3.5.

Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 80 euro en een maximum van 2.500 EUR, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten alsook om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Koper.

 

 

4. Levering en leveringstijd

 

4.1.

Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Een vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden of te annuleren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In geval van levering aan huis streeft de Verkoper ernaar de op een werkdag vóór 12 uur geplaatste bestellingen die de volgende 2-3 werkdagen later te leveren. In geval van afhaling in een op het ogenblik van de bestelling te kiezen winkel, spant de Verkoper zich in om de bestellingen geplaatst vóór 08.00 uur op een werkdag vanaf 16.00 uur ter beschikking te stellen in de gekozen winkel.

 

4.2.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De Verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.

 

4.3.

Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

4.4.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

4.5.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 

4.6.

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen tenzij bij geldige toepassing van het verzakingsrecht zoals in volgende afdeling bepaald. Bij gebreke daarvan is de Verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie.

 

 

5. Klachten en geschillen

 

5.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze.

 

5.2

De verkoper doet zijn uiterste best om in de mate van het mogelijke klachten correct te behandelen en op te lossen. Bij klachten dan de Koper:

- Contact opnemen met een Colora in de buurt

- Contact opnemen tijdens de kantooruren (maandag tot donderdag van 8u-17u en vrijdag van 8u-16u) op +32 (0)800/95673

- Mailen naar info@colora.be. Probeer in uw e-mail de beschrijving van het probleem zo compleet mogelijk te omschrijven en vermeld uw naam. Gebruik eventueel foto's om aan te geven waar/hoe het probleem zich voordoet. De Verkoper verbindt zich er toe om binnen de 2 werkdagen de klacht te behandelen en de Koper hiervan bericht te laten.


De Koper kan zich bij klachten eveneens wenden tot het ODR – platform. De Koper kan, nadat hij de interne klachtenprocedure heeft aangewend, ook terecht bij BeCommerce om een klacht in te dienen en in het uiterste geval ook een beroep kan doen op de BeCommerce Geschillencommissie.

 

 

6. Recht van verzaking en ruiling

 

6.1.

Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven. De Koper, of een door de Koper aangegeven derde, beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld. Deze zijn :


- De Koper staat in voor de kosten van terugzending van de goederen

- De Verkoper dient in geen geval bijkomende kosten te betalen als de Koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.


De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangegeven derde, de goederen fysiek in bezit neemt of:


 

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

 

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

 

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt voor het verstrijken van de herroepingstermijn, stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen per post naar BOSS paints NV, Beveren-Leie, Nijverheidsstraat 81, België, per telefoon op +32 56 73 82 00 of via e-mail naar info@colora.be. Daartoe kan de Koper : 

 

1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen onder deze link.

 

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

 

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw kennisgeving van herroeping vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt. 


Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug of overhandigt die deze in een colorawinkel. De colorawinkel of de Verkoper vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het artikel. Overeenkomstig artikel VI.53 W.E.R. kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Deze uitzonderingsclausule is van toepassing op de bestelling van aangekleurde verven, behangpapier op maat en muurstickers.
Als u gebruik maakt van het elektronisch verzenden van de herroeping van de overeenkomst, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbewijs van uw herroepingsverzoek sturen.

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

7.1.

De eigendom van een product gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling.

 

 

8. Overmacht

 

8.1.

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 

9. Persoonsgegevens

 

9.1.

De Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement . De Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

 

10. Diverse bepalingen

 

10.1.

De maatschappelijke zetel van BOSS paints NV is gevestigd te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidsstraat 81, met KBO nummer 439.406.634 en haar handelsvestigingen te Waregem, Bornem, Tongeren, Herentals, Hasselt, Lier, Kortrijk, Kuurne, Huy en Herstal. Afwijkend van de maatschappelijke zetel en naargelang het gekozen verkooppunt kan de zetel van volgende entiteiten eveneens als zetel van de Verkoper worden aanzien:


 • colora aalst: bv colora winkelkring oost, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0879.825.731
 • colora aarschot: bvba Aarschot Paint, Liersesteenweg 216 A, 3200 Aarschot, BTW BE 0881.846.202
 • colora beveren: bvba Miro, Grote Baan 242, 9120 Melsele, BTW BE 0890.480.784
 • colora bornem: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora bree: bvba Bree Paint, Bocholterkiezel 46, 3960 Bree, BTW BE 0683.613.438
 • colora brugge (st andries en st kruis): bvba Kris Van de Weghe, Maalse Steenweg 324B, 8310 St-Kruis, BTW BE 0476.394.813
 • colora deinze: bvba Wilpa Paint, Markt 137, 9800 Deinze, BTW BE 0888.749.731
 • colora dendermonde: bvba Art-Decors Laurenzo , Mechelsesteenweg 91 A, 9200 Dendermonde, BTW BE 0479.858.901
 • colora diest: bvba Diest Paint, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0897.606.821
 • colora eeklo: bvba De Corte Paint, Leopoldlaan 94, 9900 Eeklo, BTW BE 0889.056.072
 • colora geel: bvba Lokeren Paint, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0897.606.425
 • colora genk: bv colora winkelkring limburg, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0811.842.191
 • colora gent (st Amandsberg en st-denijs-westrem): bvba Nilsen, Antwerpsesteenweg 651, 9040 St-Amandsberg, BTW BE 0441.924.476
 • colora grimbergen: bv colora winkelkring brabant, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0442.110.360
 • colora hasselt: bv colora winkelkring limburg, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0811.842.191
 • colora herentals: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora herstal: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora hoogstraten : bvba Joris Mertens, Heilig Bloedlaan 279, 2320 Hoogstraten, BTW BE61 0767.277.126
 • colora houthalen: bv colora winkelkring limburg, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0811.842.191
 • colora huy: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora ieper: bvba Deboot Nico Paints, Rijselsepoort 28, 8900 Ieper, BTW BE 0480.670.731
 • colora kalmthout: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora kapellen: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora knokke: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora kontich & wilrijk, bvba De Groene Bol, Koningin Astridlaan 33, 2550 Kontich, BTW BE 0444.109.451
 • colora kortrijk: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora kuurne: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora leuven: bvba Groep S & B, Tiensesteenweg 220, 3001 Heverlee, BTW BE 0875.596.630
 • colora lier: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora lokeren: bv colora winkelkring oost, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0879.825.731
 • colora lommel: bv colora winkelkring limburg, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0811.842.191
 • colora menen: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora mons: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora namen: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora nederland: colora nederland bv, Liessentstraat 2 D, 5405 AG Uden, 823728213 B01
 • colora ninove: bv colora winkelkring oost, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0879.825.731
 • colora oostende: bvba Van Hautegem, Elzenlaan 14, 8500 Kortrijk, BTW BE 0810.751.833
 • colora oudenaarde: bvba Van Hautegem, Elzenlaan 14, 8500 Kortrijk, BTW BE 0810.751.833
 • colora overijse: bv colora winkelkring brabant, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0442.110.360
 • colora roeselare: bvba Hans Heyerick, Brugsesteenweg 302, 8800 Roeselare, BTW BE 0453.636.732
 • colora ronse: bvba Paint Avenue, Zonnestraat 198, 9600 Ronse, BTW BE 0898.571.673
 • colora sint-pieters-leeuw: bv colora winkelkring brabant, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0442.110.360
 • colora sint-truiden: bv colora winkelkring limburg, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0811.842.191
 • colora st-niklaas: bvba Rembrandt, Gentsebaan 71 bus 1, 9100 St-Niklaas, BTW BE 0452.354.748
 • colora ternat: bvba Ternat Paint, Assesteenweg 43, 1740 Ternat, BTW BE 0841.823.111
 • colora tielt: bvba Tielt Paint, Markt 137, 9800 Deinze, BTW BE 0553.646.702
 • colora tienen: bvba colora Tienen, Ambachtenlaan 26, 3300 Tienen, BTW BE 0676.468.496
 • colora turnhout: bv colora winkelkring antwerpen, BTW BE 0818.422.949
 • colora veurne: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora waregem: bv colora winkelkring west, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0439.406.634
 • colora waterloo: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora waver: bv colora winkelkring wallonië, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0887.065.796
 • colora overijse: bvba Paintbox, Mechelsesteenweg 252, 1970 Wezembeek-Oppem, BTW BE 0869.464.844
 • colora uden: colora nederland bv, Liessentstraat 2 D, 5405 AG Uden, BTW NL 820931391B01
 • colora waalwijk: colora nederland bv, Liessentstraat 2 D, 5405 AG Uden, BTW NL 820931391B01
 • colora wijchen: colora nederland bv, Liessentstraat 2 D, 5405 AG Uden, BTW NL 820931391B01
 • colora wommelgem: bvba Joris Bossuyt, Autolei 360, 2160 Wommelgem, BTW BE 0462.537.768
 • colora zottegem: bvba Zottegem Paint, Steenweg op Aalst 94, 9620 Zottegem, BTW BE 0820.217.449
 • colora zaventem: bv colora winkelkring brabant, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie, BTW BE 0442.110.360

 

10.2.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan de Verkoper naar het e-mail adres: info@colora.be. U kunt de Verkoper eveneens bereiken op +32 (0)800/95673.

 

10.3.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

 

11. Online reviews

 

Alle informatie m.b.t. onze online reviews is terug te vinden in onze online review policy.

 

 

Algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden colora

I. ALGEMENE BEPALINGEN


Art. 1 Toepasbaarheid


1.1 De rechtsverhouding tussen BOSS paints NV of bvba Diest Paint of bvba Genk Paint of bvba Houthalen Paint of bvba Lokeren Paint of bvba Menen Paint of bvba Mons Paint of bvba Veurne Paint of cvba Colora Boelaer of cvba Colora Waterloo of sprl Wavre Paint,  (hierna “Colora” te noemen) en de Klant-Koper, respectievelijk de Klant-Huurder (hierna gezamenlijk “Klant” te noemen) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoop & Verhuurvoorwaarden. De Klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.


1.2 De Algemene Verkoop & Verhuurvoorwaarden zijn geldig vanaf de door de Klant geplaatste bestelling en worden hierna aangeduid als de “Koopovereenkomst”, respectievelijk de “Huurovereenkomst”, gezamenlijk de “Overeenkomst”.


1.3 Het verzuim of uitstel van Colora in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van haar rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.Art. 2 Koopprijs en huurprijs


2.1 De prijs van het Verkochte en het Verhuurde Materiaal, hierna respectievelijk de Koopprijs en de Huurprijs genoemd, is exclusief BTW, en omvat evenmin de kosten van levering of afhaling van het Verkochte, respectievelijk het Verhuurde Materieel. De kosten kunnen ten laste van de Klant zijn en zullen waar van toepassing afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief BTW en belastingen, welke naast de Kosten moeten worden betaald.Art. 3 Betaling


3.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar bij de maatschappelijke zetel.


3.2 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen in cash of via bancontact betaalbaar. Facturen in cash kunnen met een maximum van 3.000 EUR betaald worden.


3.3 Klachten kunnen enkel worden geformuleerd binnen een termijn van acht (8) dagen na levering via aangetekende zending, en dit vóór ieder gebruik van de goederen.


3.4 De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, en eventuele kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk en integraal door Colora zijn ontvangen.


3.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zijn intresten verschuldigd van 8% op alle facturen vanaf vervaldag tot integrale betaling, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tegenover consumenten zal aan hen eenzelfde vergoeding verschuldigd zijn ingeval colora in gebreke blijft haar verplichtingen uit te voeren, dit conform art. VI.83.17° en 24° WER.


3.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het openstaand bedrag verhoogd met een forfaitair bedrag ten titel van schadebeding ad 12%, met een minimum van 80 EUR en een maximum van 2.500 EUR.


3.7 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


3.8 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar samen met de derde gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.Art. 4 Retentierecht


4.1 Ingeval van wanbetaling heeft Colora een retentierecht op alle voorwerpen die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.Art. 5 Aansprakelijkheid


5.1 De gehele aansprakelijkheid van Colora tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.


5.2 De aansprakelijkheid van Colora is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. In geen geval kan Colora instaan voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.


5.3 Indien Colora aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 5.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, exclusief BTW en kosten.Art. 6 Opschorting en ontbinding


6.1 Bij niet-betaling of niet volledige betaling op de vervaldag bepaald in Art. 3.1, heeft Colora het recht om elke nieuwe overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten.


6.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 6.1, heeft Colora het recht om desnoods stilzwijgend de nakoming van haar verplichtingen op te schorten bij niet nakoming van de verbintenissen van de Klant, dit onverminderd de verbintenissen die reeds zijn ontstaan in hoofde van Klant tegenover Colora.


6.3 Colora behoudt zich het recht voor om de Koop- of Huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant.Art. 7 Varia


7.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules.Art. 8 Overdracht


8.1 Colora mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen.Art. 9 Toepasselijk recht


9.1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst in België. Voor internationale koop-verkoop van goederen behoudt Colora zich het recht voor zich naar keuze al dan niet te steunen op uitsluitend het Belgisch recht, dan wel het Verdrag van Wenen.Art. 10 Bevoegdheid


10.1 Enkel de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk, of in voorkomend geval het Vredegerecht te Waregem of te Harelbeke of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij Colora verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant. De forumkeuze is uitsluitend voorbehouden voor Colora.
II. BEPALINGEN INZAKE VERKOOPOVEREENKOMSTEN


Art. 11 Levering van Verkocht Materieel


11.1 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant-Koper weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant-Koper verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde onmiddellijk opeisbaar niettegenstaande de goederen zich nog bij Colora of in transit bevinden.Art. 12 Verkocht Materieel: Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud


12.1 Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.


12.2 De eigendom van het Verkochte Materieel gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik. Dit eigendomsvoorbehoud dient als tegenstelbaar te worden beschouwd tegenover de curatele, de vereffenaar, de  schuldbemiddelaar of beslaglegger, zelfs al zijn de goederen reeds gedeeltelijk verwerkt of vermengd.Art. 13 Staat van het Verkochte Materieel en vrijwaring door Colora


13.1 Tweedehands Verkocht Materieel wordt door de Klant-Koper ontvangen in de staat waarin het zich bevindt. Colora is hierdoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het tweedehands Verkocht Materieel aan hierop toepasselijke wettelijke (Europese) (veiligheids)eisen. De in ontvangst name van het tweedehands Verkocht Materieel door de Klant-Koper op het ogenblik van de levering, brengt de aanvaarding van het Verkochte Materieel met zich mee. De Klant-Koper verbindt er zich toe het tweedehands Verkocht Materieel pas in dienst te stellen nadat hij er zich op behoorlijke wijze van heeft vergewist dat het tweedehands Verkocht Materieel in overeenstemming is met de ter plaatse geldende gebruiksvoorschriften en –vereisten, dat de installatie ervan betrouwbaar is, en dat de gebruiksomstandigheden veilig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant-Koper om de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat het tweedehands Verkocht Materieel op het ogenblik van indienststelling aan de essentiële veiligheidsvereisten voldoet.

De Klant-Koper dient Colora te vrijwaren indien blijkt dat het tweedehands Verkocht Materieel in dienst werd gesteld zonder dat vooraf vereiste aanpassingen, herstellingen en/of inspecties werden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met het oog op veilig functioneren van het tweedehands Verkocht Materieel.


13.2 Colora dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:

13.2.1 Klant-Koper herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het Verkochte Materieel of geprobeerd heeft dit te doen; of

13.2.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van het Verkochte Materieel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar het Verkochte Materieel wordt gebruikt; of

13.2.3 De gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijn uit art. 3.3 schriftelijk en aangetekend zijn gemeld aan Colora; of

13.2.4 De bij het Verkochte Materieel behorende en niet van Colora afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften, veiligheidssymbolen etc., onjuist en/of onvolledig is; of

13.2.5 Het Verkochte Materieel gebruikt werd samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verkochte Materieel werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met het Verkocht Materieel gebruikt te worden.


13.3 De weerhouden verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot het Verkocht Materieel voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat Colora, volgens haar deskundig inzicht en naar haar keuze, ofwel het Verkochte Materieel mag herstellen ofwel het Verkochte Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van het Verkochte Materieel. De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van Colora.
III. BEPALINGEN INZAKE HUUROVEREENKOMSTEN


Art. 14 Staat van het Verhuurde Materieel

14.1 Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt, goed gekend door de Klant-Huurder.


14.2 De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten. Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering en ingebruikname van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.


14.3 Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten ter kennis worden gebracht aan Colora. Colora vrijwaart voor een periode van zes (6) maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen.


14.4 Op het einde van de huur zal de Klant-Huurder het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan Colora als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.


14.5 Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel bij teruggave zal worden vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook de uit voortvloeiende kosten van dragen.


14.6 Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door Colora worden uitgevoerd.


14.7 De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.


14.8 Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder.Art. 15 Plichten van de Klant-Huurder

15.1 De Klant-Huurder verbindt er zich toe:


15.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

15.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel.


15.2 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid - al dan niet aan derden - overdragen, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COLORA.


15.3 Het is de Klant-Huurder niet toegestaan wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Colora.Art. 16 Vervanging

16.1 COLORA heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen.Art. 17 Eigendom van het Verhuurde Materieel en vrijwaring


17.1 Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is.


17.2 Indien een derde eender welke aanspraken maakt op het Verhuurd Materieel, zal de Huurder Colora integraal vrijwaren voor alle sommen in hoofdsom, kosten, intresten en derving die Colora desgevallend heeft geleden voor geheel of gedeeltelijk verlies, verminderd gebruik of genotsderving van het Materieel.Art. 18 Subrogatie


18.1 De Klant-Huurder machtigt Colora ertoe om, op kosten van de Klant-Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade.Art. 19 Duur van de Huurovereenkomst


19.1 Colora kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht heeft op enige vergoeding :

19.1.1 Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel.

19.1.2 Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel.

19.1.3 Wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten welke krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor rekening van Colora zijn een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan Colora bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten.

19.1.4 Indien de Klant-Huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert.Art. 20 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-Huurder


20.1 De Klant-Huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel hem ter beschikking wordt gesteld tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt terugbezorgd.Art. 21 Teruggave van het Verhuurde Materieel


21.1 Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terug bezorgd


21.2 Na beëindiging van de Huurovereenkomst controleert Colora het Verhuurde Materieel binnen de twee weken op schade en gebreken en stelt desgevallend een schadebestek op. Indien blijkt dat het goed werd beschadigd door de Klant-Huurder zal Colora de schade gedeeltelijk of volledig terugvorderen van de Klant-Huurder.

TOP