Woodmask Sealer

Woodmask Sealer

Water- en olieafstotend impregnatiemiddel voor hout buiten.
 • Dringt diep in het hout.

 • Zo goed als onzichtbare afwerking.

 • Vormt een onzichtbare, waterafstotende laag.

Productomschrijving

Woodmask Sealer is een kleurloze houtbescherming tegen vuil, groenaanslag, schimmels en algen en zorgt voor een lichte en egale vergrijzing.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na ongeveer 0.5 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

2 - 10 m² / l.

Verwerking
 • Voor gebruik de bus goed opschudden gedurende een minuut.

 • Een egale laag Woodmask Sealer aanbrengen met een kwast, rol of sproeitoestel met manuele pomp, op een voorbereide ondergrond.

Toepassingen

Impregnatie- en beschermingsmiddel tegen schimmels en algen voor hout en poreuze steen.

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Verweerd, grijs hout

  • Vergrijzing en eventuele groenaanslag verwijderen met Woodmask Cleaner. Na droging, de opstaande vezels glad met korrel 120 en ontstoffen.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant), opstaande vezels gladschuren met korrel 120 en ontstoffen.

  • Tip: goed hechtende, oude poreuze kleurlagen die water opnemen, mogen na reiniging, schuren (korrel 120) en ontstoffen rechtstreeks behandeld worden met Woodmask Sealer.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant), opstaande vezels gladschuren met korrel 120 en ontstoffen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, koolwaterstoffen, C11-C12, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazool-3-on
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming., NA INSLIKKEN: onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP