Epofloor Zure Ontvetter

Voorbehandelingsproduct voor het schilderen van betonnen vloeren.
  • Gebruiksklaar.

    • Ontvettend en reinigend.

    • Etsende werking zorgt voor optimale hechting.

    • Zowel voor ongeschilderde als geschilderde ondergronden.

Productomschrijving

De Epofloor Zure Ontvetter is een onmisbaar voorbehandelingsproduct alvorens Epofloor aan te brengen op een betonvloer. Het heeft een reinigende en etsende werking waardoor de hechting van de vloerverf gegarandeerd wordt.

Hoe te gebruiken

Toepassingen
  • Voorbereidend product voor aanbrengen van Epofloor.

  • Etsende en reinigende werking waardoor de hechting van Epofloor bevorderd wordt. Verwijdert verontreinigingen en vetten zowel op onbehandelde als geschilderde vloeren.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Fosforzuur
Kan bijtend zijn voor metalen., Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen ., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Achter slot bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Bevat minder dan 5% niet-ionogene en kationogene oppervlakte-actieve stoffen.
TOP