Bleekwater

Geconcentreerd bleekwater voor reinigen en ontsmetten.

Productomschrijving

Je gebruikt bleekwater voor het efficiënt verwijderen van groenaanslag en mossen op te schilderen ondergronden. Spoel steeds grondig na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel., Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., , Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., Bij huidirritatie: Een arts raadplegen., Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Vormt giftig gas in contact met zuren., Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
TOP