Ardex F 11

Uitvlakmiddel op cementbasis voor gevels.

Ondergronden hebben geen primer nodig.

Hoe te gebruiken

Verwerking

Het poeder krachtig mengen met zuiver water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen., Inademing van stof vermijden.
TOP