Rainblock Classic

Rainblock Classic

Kleurloze bescherming op terpentine basis om buitenmuren waterafstotend te maken.
  • Maakt muren waterafstotend.

  • Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.

  • Beperkt vorstschade.

Productomschrijving

Je gevel niet schilderen en toch beschermen tegen regenwater? Rainblock Classic is een kleurloze, hydrofuge behandeling die je baksteen waterafstotend maakt en zo de isolatiewaarde van je muur verhoogt.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na enkele uren.

Volledig uitgedroogd na 1 week.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
  • Hydrofuge voor het regendicht maken van verticale buitenmuren in poreuze baksteen.

  • Verhindert de vervuiling van mos-, algen- en schimmelbegroeiing.

Verbruik
  • 1 - 4 m²/l per laag.

  • Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.

Verwerking

Rainblock Classic aanbrengen met brede kwast of spuit (lage drukspuit of airless) van onder naar boven toe, tot verzadiging van de ondergrond.

Voorbereiding

  • Onbehandelde baksteenmuren

  • Herstel slechte voegen en dicht barsten en spleten af.

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%)
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing)., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP