Ontweringswater

Verdund zuur voor het verwijderen van vlekken in het hout.

Productomschrijving

Ontweringswater is een verdunde zuuroplossing die gebruikt wordt voor het verwijderen van vlekken. Zeer efficiënt voor het verwijderen van zwarte vlekken op hout (voornamelijk eiken) afkomstig van verwering, inwerking van vocht in combinatie met het gebruik van ijzeren nagels of verkleuringen op parket door morsen met bv. cement of kalk. Ontweringswater wordt vooral gebruikt als voorbehandeling om het hout terug egaal te kleuren alvorens te blank te lakken of transparant te behandelen.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp., Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. — Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Explosieveilige elektrische apparatuur, ventilatieapparatuur, verlichtingsapparatuur gebruiken., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., In geval van brand: blussen met droog bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2)., Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP