Kneedbaar Hout

Reparatiepasta voor het opvullen van kleine putjes en spleten in hout.
    • Gebruiksklaar en makkelijk verwerkbaar met plamuurmes.

    • Perfect schuurbaar.

  • Heel goed overschilderbaar.

  • Ruim kleurenassortiment.

  • Sneldrogend.

Productomschrijving

Met Kneedbaar Hout vul en repareer je beschadigde oppervlakken en oneffenheden in hout. Het product is ideaal voor het opvullen van spijkergaatjes in parket alvorens te schuren en is ook buiten toepasbaar mits overschilderen met een kwalitatieve lakverf.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Licht ontvlambare vloeistof en damp., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. — Niet roken., Beschermende handschoenen, Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen., NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
TOP