Calime

Calime

Kant en klare kalei afwerking.
  • Typisch levend kalkeffect.

  • Licht gekorreld mineraal uitzicht.

 • Op onbehandelde of reeds geschilderde muren.

Productomschrijving

Indien je een gevel afwerkt met Calime, kies je voor een authentieke en duurzame kalei afwerking. Het typisch kalei effect komt tot leven naarmate de muur meer of minder vocht opneemt. Calime kan je rechtstreeks op een buitenmuur aanbrengen, of in combinatie met een voegvullende muurprimer C83. Ook geschilderde ondergronden kun je met Calime behandelen.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

 • Overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Matte kalei-afwerking voor allerhande onbehandelde (baksteenmetselwerk, cementering, beton,…) of reeds geschilderde buitenmuren.

 • Kan al dan niet in combinatie met grondlaag C83, een vullende kaleimortel, gebruikt worden.
Verbruik

2 - 4 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Calime aanbrengen met Boss kaleikwast in 1 à 2 lagen op de voorbereide ondergrond.

  • Verschillende verpakkingen onderling mengen om kleurverschillen te voorkomen.

  • De manier van aanbrengen bepaalt mee het uiteindelijke uitzicht. De verwerkbaarheid van Calime op onbehandelde baksteenmuren verbetert door deze vooraf oppervlakkig nat te maken.

   Indien noodzakelijk (bij onvoldoende dekkracht) kan na droging van de eerste laag nog een tweede laag op dezelfde manier aangebracht worden.

Voorbereiding

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Breng indien gewenst een grondlaag C83 aan voor een authentieke en vullende kalei afwerking. Calime kan ook rechtstreeks op de voorbereide ondergrond geplaatst worden.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen, geef op oude verpoederde verflagen een grondlaag Primer P77.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Classic. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat calcium hydroxide
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP