Aguaplast Beton Repair

Waterdicht vulmiddel voor gevels.
    • Voor alle poreuze ondergronden.

    • Goed hechtend ook op vochtige ondergronden.

  • Waterdicht.

  • Geschikt voor laagdiktes tot 15 mm.

Productomschrijving

Aguaplast Beton Repair is een poedervulmiddel voor het waterdicht maken en repareren van muren die permanent vochtbelast staan.

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,2 kg / m² / mm laagdikte

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Portlandcement
Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen., Met veel water en zeep wassen., Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
TOP