Aceton

Oplosmiddel voor het verwijderen van gedroogde verven en lijmen.

Productomschrijving

Aceton is een heel krachtig oplosmiddel dat zo goed als alle verven en lijmen oplost. Je gebruikt het voor het verwijderen van lijm- en verfvlekken, kauwgum, hardnekkige stickers, nagellak, of zelfs boenwas op meubels. Hou er rekening mee dat je de ondergrond waarop de vlek zich bevindt ook aantast door gebruik van aceton (bv kleren, schilderwerk,...).

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Licht ontvlambare vloeistof en damp., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen., NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
TOP